Welke regelgeving moet u naleven bij verkoop via een webshop?

2015-05-28

In onze huidige samenleving zijn aankopen via internet niet meer weg te denken. Veel ondernemers zien hun omzet dan ook stijgen nadat zij naast de verkoop in hun fysieke winkel de klanten ook de mogelijkheid geven om hun producten via een webshop aan te kopen. 

Het verkopen via een webshop kan echter niet zomaar. De verkoper is verplicht om een resem aan wetgeving in acht te nemen wanneer hij online verkoopt aan consumenten.

 A.     Het herroepingsrecht van de consument

Een consument heeft bij de verkoop op afstand het recht om binnen de 14 dagen af te zien van zijn aankoop zonder dat hij hiervoor een reden dient op te geven en zonder dat hem een boete kan aangerekend worden.  

Deze termijn gaat in:

–          voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten

–          voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop de consument de goederen fysiek in zijn bezit neemt

 

De herroeping door de consument is geldig wanneer ze schriftelijk, via fax of via mail gebeurt binnen deze  termijn van 14 dagen.

Het is niet langer verplicht om de herroepingstermijn in een vetgedrukte kader te plaatsen, maar het kan echter wel aangeraden worden.  Ook mag men voortaan gebruik maken van modelinstructies en een modelformulier voor het herroepingsrecht die door de wetgever werden opgesteld. Door het gebruik van deze modellen voldoet u als verkoper meteen ook aan uw informatieverplichting.

Werd de consument niet correct geïnformeerd omtrent zijn herroepingsrecht, dan behoudt hij zijn recht op herroeping gedurende een termijn van twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, draagt hij alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij natuurlijk dat u als verkoper ermee instemt om deze kosten te dragen. De verkoper moet deze kosten eveneens dragen indien de consument niet vooraf geïnformeerd werd dat hij de kosten van terugzending moet dragen.

Ook bent u als verkoper verplicht de ontvangst te bevestigen en binnen de 30 dagen de consument terug te betalen. De terugbetaling moet gebeuren op dezelfde manier als de consument de betaling aan u heeft verricht. Als hij bijvoorbeeld het bedrag heeft overschreven op uw rekening, zult u dit bedrag terug aan de klant moeten overschrijven. Het is niet mogelijk de klant een tegoedbon te geven, tenzij de klant hiermee akkoord zou gaan.

 

In welbepaalde gevallen zal de consument zich evenwel niet kunnen beroepen op het herroepingsrecht. De meest voorkomende gevallen zijn:

–          de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

–          de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

–          de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

–          de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

–          de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

 

 B.      De identificatieverplichting van de verkoper  

Er mag geen twijfel bestaan over wie de verkoper is. U moet als verkoper dan ook duidelijk identificeerbaar te zijn. Dit doet u door op uw website uw maatschappelijke benaming, het adres van de hoofdzetel, het ondernemingsnummer, een telefoonnummer en een mailadres te vermelden.

 C.      De dubbele informatieverplichting van de verkoper

Op de verkoper rust een dubbele informatieverplichting, namelijk een informatieverplichting voorafgaand aan de aankoop en een op het moment van levering of uitvoering.  

 

De informatieverplichting voorafgaand aan de aankoop: Dit is de fase van het aanbod van de goederen. In deze fase moet de consument op duidelijke wijze ingelicht worden over de identiteit van de verkoper, het adres, de kenmerken van het product of de dienst, de totale prijs (incl. alle kosten en belastingen), het herroepingsrecht, de wettelijke garantieplicht, bestaande sectorcodes (indien van toepassing), klachten- en bemiddelingsprocedure, duur van de overeenkomst, leveringsvoorwaarden en procedure, betalingsvoorwaarden, melding dat de kost voor het terugzenden ten laste is van de consument.

 

De informatieverplichting op het moment van levering of uitvoering: Na de aankoop bent u verplicht de consument de gegevens betreffende zijn aankoop te verzenden. Dit kan bijvoorbeeld door het verzenden van een bevestigingse-mail waarin nogmaals alle gegevens worden vermeld die in de voorafgaande fase moeten worden verstrekt.  Bovendien moet de consument ook weten waar hij terecht kan met klachten en hoe of waar hij bijkomende inlichtingen kan verkrijgen.

 D.     Reclamewetgeving

Niet alleen de algemene regels van de reclame zijn in dit geval van toepassing, maar er gelden ook specifieke regels voor het onlineverkopen. De “opt-in” bepaalt dat u eerst toestemming moet krijgen alvorens u mails mag sturen, dit is ter bestrijding van spam. Dat doet u het best via een formulier op de website. Voor generieke mailadressen (info@ …) heeft u daarentegen geen voorafgaandelijke toestemming nodig. “Opt-out” beschrijft dan weer de mogelijkheid voor de ontvangers om zich eenvoudig te kunnen uitschrijven.

 E.      De privacywetgeving

Als een klant via een website goederen of diensten bestelt, zal deze klant daarvoor een aantal persoonsgegevens moeten meedelen. Om deze reden moet uw website een rubriek hebben waar de klant op de hoogte wordt gebracht van wat er met zijn gegevens zal gebeuren. Dit is de privacy policy.

De informatie opgenomen in de privacy policy moet ten laatste gegeven worden op het ogenblik dat u de gegevens van uw klant vraagt en verzamelt. Daarenboven moet u zich beperken tot het verzamelen van gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de doelstellingen die u aankondigt.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de wet een privépersoon het recht verschaft om in een begrijpelijke vorm een afschrift van de verwerkte gegevens, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens te ontvangen. Om zijn recht op toegang uit te oefenen, moet de particulier een verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke en zijn identiteit bewijzen (via fax of brief met een kopie van zijn identiteitskaart als bijlage, of via een e-mail met elektronische handtekening).

Gezien het feit dat de ingewonnen gegevens juist moeten zijn, moet de klant ook de mogelijkheid worden geboden om die gegevens te verbeteren, te wissen of te blokkeren.