Wat brengt de tweede ronde van de begrotingscontrole?

2013-08-22

Minimumbelasting voor grote ondernemingen
Er wordt een minimumbelasting (zgn. “fairness Taks”) ingevoerd voor ondernemingen die dividenden uitkeren maar nauwelijks belastingen betalen omdat fiscale verliezen worden overgedragen of er toepassing wordt gemaakt van de notionele intrestaftrek. Zij zullen vanaf aanslagjaar 2014 worden onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 5% op de dividenden die zij uitkeren in het boekjaar maar die worden gecompenseerd met fiscale aftrekken of verliezen. Deze minimumbelasting geldt evenwel niet voor kmo’s of voor inkomsten uit octrooien.

Diensten van advocaten onderworpen aan btw
In het kader van deze begrotingscontrole werd de principiële beslissing genomen om de diensten van advocaten aan 21% btw te onderwerpen, net zoals nu reeds het geval is bij diensten verstrekt door notarissen en gerechtsdeurwaarders. De btw-administratie zal nog verdere richtlijnen omtrent de toepassing van deze nieuwe regeling publiceren.

Inwerkingtreding is voorzien vanaf 1 januari 2014.

Bijdrage in de rechtspersonenbelasting voor intercommunales
Intercommunales die commerciële activiteiten uitoefenen, zoals bijvoorbeeld afvalverwerking, worden vanaf aanslagjaar 2014 onderworpen aan een hogere bijdrage in de rechtspersonenbelasting van 25% op het bedrag van de uitgekeerde dividenden, waar deze momenteel 15% bedraagt.

Melding juridische constructies in de aangifte personenbelasting
Vanaf aanslagjaar 2014 moet aangifte worden gedaan in de personenbelasting van juridische constructies waarvan de belastingplichtige, zijn echtegeno(o)t(e) of de kinderen oprichter, begunstigde of potentieel begunstigde zijn.

Loonbonus – gelijkstelling van het fiscale en sociale regime
De niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen zijn niet aan belastingen worden onderworpen ten belope van EUR 2.200,00 (EUR 2.488,00 voor 2013), terwijl deze op sociaal vlak een vrijstelling genieten van sociale zekerheidsbijdragen voor een bedrag van EUR 3.100,00 weliswaar te verminderen met een solidariteitsbijdrage (werknemer) van 13,07%.

Om deze discrepantie tussen de fiscale en sociale wetgeving weg te werken, heeft de wetgever voor voordelen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 het maximum vrijstelbaar bedrag opgetrokken tot EUR 2.695,00, wat neerkomt op het maximumbedrag van EUR 3.100,00 uit de sociale zekerheidswetgeving, verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07%.