Vanaf 1 januari 2016 bepaalt opnieuw de factuurdatum de opeisbaarheid van btw

2016-01-14

Op deze regeling bestaan nog wel volgende uitzonderingen:
De belastingplichtige ontvangt een voorschot voordat levering heeft plaatsgevonden:
In het geval de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vooraleer de levering of de dienst wordt verricht en voordat een (voorschot)factuur werd uitgereikt, vindt de opeisbaarheid van de btw plaats op het ogenblik dat het voorschot wordt ontvangen.
-> Het is dus aangewezen om steeds een factuur te maken bij ontvangst van een voorschot.
Laattijdig uitreiken van de factuur:
De regel dat een factuur uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op die waarin de levering of de dienst wordt verricht, moet worden uitgereikt, blijft van toepassing. Wanneer een belastingplichtige het bijgevolg nalaat zijn factuur tijdig uit te reiken, zal de btw in ieder geval de 15de dag van de maand na de handeling opeisbaar worden.

-> Maandelijks factureren is dus de boodschap!
Facturatie aan de overheid:
Wanneer prestaties worden verstrekt aan de overheid, zal de btw slechts opeisbaar worden op het ogenblik van het ontvangen van de prijs of een deel ervan. Op deze manier moet de btw niet langer door de onderneming voorgefinancierd worden.

Facturatie aan particulieren:
Wanneer u factureert aan particulieren en u activiteit is niet van die aard dat u verplicht bent om te factureren, dan kan u vanaf nu opteren om de BTW pas af te dragen op het moment dat de particuliere klant zijn factuur heeft voldaan.

Twijfelt u of u facturatieplicht hebt aan particulieren, dan kunt u hiervoor altijd KB 1 artikel 1 van het BTW Wetboek raadplegen via deze link.

Intracommunautaire prestaties:
De intracommunautaire facturaties (= aan andere EU-lidstaten) volgen hun eigen regeling en worden uitgesloten van de vereenvoudiging op vlak van opeisbaarheid van de btw. Deze regelgeving werd immers vastgelegd door Europese richtlijnen. Voor intracommunautaire leveringen wordt de btw opeisbaar op het tijdstip van de uitreiking van de factuur, op voorwaarde dat deze niet voor de levering wordt uitgereikt. Indien er geen factuur wordt opgesteld, wordt de btw in ieder geval opeisbaar op de 15de dag van de maand na de levering. Voor intracommunautaire diensten wordt de btw opeisbaar op het ogenblik dat de dienst wordt verricht, of op het tijdstip dat de prijs ontvangen wordt indien dit eerder plaatsvindt.

Ingeval van vragen, aarzel niet u accountant te raadplegen !