Uitverkoop houden vereenvoudigd

2014-09-04

Wanneer?
Een uitverkoop kan slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:

De verkoop heeft plaats ter uitvoering van een rechterlijke beslissing;
De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden persoon die een onderneming uitbaatte, bieden hun verworven voorraad geheel of gedeeltelijk te koop aan;
Een onderneming neemt de handel van een andere onderneming over en biedt de overgedragen voorraad geheel of gedeeltelijk te koop aan;
Een onderneming die haar activiteit stopzet, biedt haar gehele voorraad te koop aan en heeft tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige goederen uitverkocht;
Verbouwingen of opknapbeurten die meer dan 20 werkdagen duren, worden uitgevoerd in de lokalen waar gewoonlijk de verkoop aan de consument plaatsvindt en zij maken er de verkoop tijdens de periode van de werkzaamheden onmogelijk, mits de onderneming nochtans tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige goederen om dezelfde reden uitverkocht heeft;
De overbrenging of de sluiting van de inrichting waar de goederen gewoonlijk aan de consument te koop worden aangeboden, maakt de verkoop van de producten die zich in de inrichting van de verkoper bevinden, noodzakelijk, op voorwaarde dat de inrichting reeds minstens een jaar wordt uitgebaat, voor het begin van de uitverkoop;
Ernstige schade werd door een ramp aan de gehele productenvoorraad of aan een belangrijk gedeelte ervan toegebracht;
Door overmacht, wordt de activiteit aanzienlijk gehinderd;
De natuurlijke persoon die een onderneming uitbaat, verzaakt aan elke beroepsactiviteit omwille van opruststelling, op voorwaarde evenwel dat hij in de loop van het vorige jaar geen uitverkoop heeft gehouden op grond van de in punt 4 bedoelde reden of van in punt 6 bedoelde sluiting van de inrichting.
Duur van een uitverkoop
Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden (punt 1 t/m 8). In geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar (punt 9).

Kennisgeving
Recentelijk werd beslist dat er geen kennisgeving van een uitverkoop meer dient te gebeuren bij de Federale overheidsdienst Economie.

Welke goederen?
Enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop mogen in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden.

Solden
De sperperiode voor de solden is niet van toepassing op uitverkopen. Tijdens de sperperiode mogen er in de handelszaak zelf advertenties gebruikt worden dat er kortingen toegestaan worden wegens uitverkoop.