Hoe worden de sociale bijdragen vanaf 1 januari 2015 berekend ?

2015-04-21

Als zelfstandige bent u verplicht om per kwartaal sociale bijdragen te betalen aan uw socialeverzekeringsfonds. Vanaf 1 januari 2015 werd de berekening voor het bepalen van deze sociale bijdragen grondig gewijzigd.

Vanaf nu zullen de bijdragen van een bepaald bijdragejaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten van datzelfde jaar. Zo zal u voor het jaar 2015 bijdragen betalen die betrekking hebben op de inkomsten die u dit jaar heeft gemaakt.

Aangezien het niet mogelijk is om datzelfde jaar meteen te weten hoeveel deze beroepsinkomsten bedragen, zult u per kwartaal voorlopige bijdragen betalen. Het is namelijk zo dat de definitieve beroepsinkomsten ten vroegste in het jaar 2017 kunnen worden vastgesteld.

Uw fonds zal een schatting maken van uw beroepsinkomsten door zich te baseren op uw inkomsten van drie jaar geleden, in dit geval dus 2012. De regularisatie van deze voorlopige bijdragen zal gebeuren van zodra de beroepsinkomsten gekend zijn. Dan zal u moeten bijbetalen of zal u datgene dat u teveel heeft betaald, terugtrekken. Ook als u uw zelfstandige activiteit in tussentijd zou hebben stopgezet, zult u nog de regularisatie tot 2-3 jaar nadien ontvangen.

In het eerste kwartaal van 2015 heeft u van uw socialeverzekeringsfonds een voorstel voor voorlopige sociale bijdrage ontvangen. Als u nu al dat weet dat uw inkomsten voor het jaar 2015 hoger of net lager zullen zijn dat die van 2012 kunt u uw fonds vragen het bedrag van de sociale bijdragen te wijzigen. Zo kunt u uw bijdragen zowel laten verhogen als verlagen. De aanvraag tot wijziging is geldig voor één jaar. Wil u volgend jaar opnieuw een aanpassing, moet u opnieuw een aanvraag indienen.

 

–          U wil de voorlopige bijdragen laten verhogen

Als u nu al weet dat  u meer inkomsten heeft dan in het jaar 2012, kunt u uw sociaal verzekeringsfonds verzoeken het bedrag van de voorlopige bijdragen te verhogen. In dit geval zullen uw sociale bijdragen berekenen worden op het door u voorgestelde bedrag. Mocht nadien blijken dat u toch teveel hebt betaald, zal uw fonds u het verschil terug storten.

 

–          U wil de voorlopige bijdragen laten verlagen

Voorwaarden

Als u een vermindering van de sociale bijdragen wil aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U moet een aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen indien bij uw socialeverzekeringsfonds.

Het is niet mogelijk om zelf te beslissen om minder sociale bijdragen te betalen zonder dat uw fonds hiervoor haar toestemming heeft gegeven. Doet u dit toch, zal uw fonds het bedrag dat u te weinig heeft betaald, beschouwen als een laattijdige betaling en de schuldvorderingsprocedure starten.  

Een modelformulier voor de aanvraag kunt u verkrijgen bij uw socialeverkzekeringsfonds en moet u nadien aangetekend terug verzenden.

  • Uw inkomsten moeten lager zijn dan de wettelijk vastgestelde drempels van 25 740,86 euro of 12 870,43 euro.
  • Uw aanvraag is gebaseerd op objectieve elementen. Als objectief worden onder andere beschouwd: de vermindering van de omvang van uw activiteit, een dalende trend van uw inkomsten tijdens de laatste 3 jaar, gezondheidsproblemen, u heeft minstens 2 kwartalen een vrijstelling tijdens het vorige kalenderjaar verkregen, het faillissement van een grote klant, er is een erkende crisis in de sector,…
  • U moet uw aanvraag staven met documenten waarmee u kunt aantonen dat uw inkomen effectief tot onder één van de toepasselijke drempels zal blijven. Het fonds zal zich op deze documenten baseren om na te gaan of uw aanvraag aannemelijk is of niet.

 

Onderzoek aanvraag door socialeverzekeringsfonds

Nadat u uw volledige aanvraag tot verlaging van de sociale bijdragen heeft ingediend, zal uw socialeverzekeringsfonds een beslissing nemen binnen de termijn van 1 maand. Ook als het fonds de aanvraag weigert, zal zij haar beslissing motiveren.  

De goedkeuring geldt voor een periode van één jaar. Voldoet u het jaar daarop weer aan de voorwaarden, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Het is belangrijk om te weten dat als uw definitieve inkomsten nadien toch hoger blijken te zijn dan de wettelijke drempels, de verschuldigde bijdragen verhoogd zullen worden met 3 % per kwartaal en 7 % per jaar.

 

Uw aanvraag wordt goedgekeurd

Als uw aanvraag tot vermindering van sociale bijdragen wordt toegekend, zullen uw voorlopige bijdragen verlaagd worden tot bepaalde drempels. Deze drempels zijn afhankelijk van de categorie van bijdragenplichtingen waartoe u behoort.  

U bent zelfstandige in hoofdberoep:

–          Is uw vermoedelijk inkomen lager dan 12 870,43 euro, is het bedrag verminderde bijdragen 707,87 euro

–          Is uw vermoedelijk inkomen tussen 12 870,43 euro en 25 740,86 euro, is het bedrag van de verminderde bijdragen 1415,75 euro

–          Is uw vermoedelijk inkomen hoger dan 25 740,87 euro, zult u geen vermindering kunnen aanvragen.

 

U bent zelfstandige in bijberoep:

–          Is uw vermoedelijk inkomen lager dan 1 423,90 euro, bent u vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen

–          Is uw vermoedelijk inkomen tussen 1 423,90 euro en 6 742,05 euro, is het bedrag van de verminderde bijdragen 370,81 euro

–          Is uw vermoedelijk inkomen tussen 6 742,06 euro en 12 870,42 euro, is het bedrag van de verminderde bijdragen 707,87 euro

–          Is uw vermoedelijk inkomen tussen 12 870,43 euro en 25 740,86 euro, is het bedrag van de verminderde bijdragen 1 415,75 euro

–          Is uw vermoedelijk inkomen hoger dan 25 740,86 euro, zult u geen vermindering kunnen aanvragen

 

Uw aanvraag wordt geweigerd

Als uw socialeverzekeringsfonds uw aanvraag tot vermindering van sociale bijdragen weigert, heeft u twee mogelijkheden. Ofwel gaat u in beroep tegen deze beslissing bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats, ofwel dient u een nieuwe aanvraag in bij uw fonds.

Weet dat u op ieder ogenblik de vermindering kunt aanvragen. Eveneens kunt u meerdere aanvragen per jaar indienen.