Hervorming vennootschapsbelasting: voorbereiden op volgende fases

2018-11-23

In aanslagjaren 2019 en 2020 treden de volgende fases van de hervorming vennootschapsbelasting in werking. We brengen u de komende wijzigingen in herinnering en wijzen erop hoe u zich nu al kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de compenserende maatregelen. Zo verzacht u de impact ervan.

Tarief

Het basistarief vennootschapsbelasting is vanaf aanslagjaar 2018 gedaald van 33,99% naar 29,58%. Kleine vennootschappen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van het verlaagd tarief van 20,4% op de eerste 100.000 euro winst. Het uitkeren van een dividend zorgt niet meer voor het verlies van het verlaagd tarief.
Vanaf aanslagjaar 2021 daalt het basistarief verder tot 25% en naar 20% voor kleine vennootschappen voor de eerste 100.000 euro winst

Minimumbezoldiging

Tot en met aanslagjaar 2018 was het voldoende om aan één bedrijfsleider-natuurlijk persoon een bezoldiging uit te keren van 36.000 euro om van het verlaagd tarief te genieten. Vanaf aanslagjaar 2019 wordt deze drempel opgetrokken tot 45.000 euro. Voldoet een vennootschap niet aan deze vereiste dan verliest zij het verlaagd tarief.
Daarnaast werd een bijkomende sanctie in de wet opgenomen. Vennootschappen die niet voldoen aan de bezoldigingsvoorwaarde betalen een bijkomende heffing. Op het tekort wordt een aanslag gevestigd van 5,1%.

Afschrijvingen

Degressief afschrijven is niet meer mogelijk van aanslagjaar 2021. Kleine vennootschappen zullen bovendien verplicht worden om op dagbasis af te schrijven.

Autofiscaliteit

Het zomerakkoord hervormde ook de autofiscaliteit. Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting zijn enkele wijzigingen op te merken.

Personenbelasting

Situatie aanslagjaar 2019 en 2020

De 75%-aftrek voor éénmanszaken wordt vervangen door een aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot, identiek aan het huidige systeem in de vennootschapsbelasting, maar met een minimum van 75%.

Situatie vanaf aanslagjaar 2021

U moet het onderscheid maken:

Uw wagen werd aangekocht voor 01/01/2018, de regeling zoals hierboven toegelicht blijft van toepassing.
Uw wagen werd aangekocht vanaf 01/01/2018, de nieuwe regeling uit de vennootschapsbelasting geldt (zie hieronder).

Vennootschapsbelasting

Situatie aanslagjaar 2019 en 2020

De huidige regelgeving blijft van toepassing.

Situatie vanaf aanslagjaar 2021

Het aftrekpercentage van al uw autokosten (inclusief brandstofkosten, exclusief financieringskosten) zal bepaald worden aan de hand van volgende formule:
120% – (0,5 X coëfficiënt[1] X aantal gram CO2 per kilometer)

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw accountant of dossierbeheerder.