De belastinghervorming, wat dient u te weten? UPDATE

2017-12-01

Tarief vennootschapsbelasting
Het tarief van de vennootschapsbelasting zal vanaf inkomstenjaar 2018 dalen.

Indien aan alle voorwaarden van het verlaagd tarief voldaan is, zakt het tarief naar 20,4% (20% + 2% crisisbijdrage) voor KMO-vennootschappen met een winst tot 100.000 euro. De winst boven de 100.000 euro zal belast worden aan het normaal tarief.

Het normaal tarief vennootschapsbelasting daalt van 33,99% naar 29,58% (29% + 2% crisisbijdrage).

Vanaf inkomstenjaar 2020 is het verlaagd tarief 20% en het normaal tarief 25%.

Voor KMO-vennootschappen zal een dividenduitkering van meer dan 13% van het gestort kapitaal ook niet meer zorgen voor verlies van het verlaagd tarief.

Een bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 euro, of een bezoldiging gelijk aan het belastbaar resultaat indien dit kleiner is dan 45.000 euro, is noodzakelijk voor het verkrijgen van het verlaagd tarief.

Investeringsaftrek

Om bedrijven en zelfstandigen aan te sporen om te investeren zal men de investeringsaftrek (van toepassing voor nieuwe investeringen) verhogen van 8 naar 20% gedurende de inkomstenjaren 2018 en 2019.

Personenbelasting
Niet enkel in de vennootschapsbelasting zijn er wijzigingen, ook in de personenbelasting zijn er enkele zaken die wijzigen:

aftrekbaarheid autokosten ifv de CO2-uitstoot (met minimum van 75% aftrekbaarheid);
afzonderlijke belasting op stopzettingsmeerwaarden zal dalen naar 10% vanaf de leeftijd van 60 jaar;
kostenforfait van 30% met een maximum van 2.950,00 euro zal ingevoerd worden voor eenmanszaken, zoals nu reeds voor werknemers en bedrijfsleiders gekend is.
Compenserende maatregel – minimumbezoldiging bedrijfsleider

Voor alle vennootschappen voert men een minimumbezoldiging voor één bedrijfsleider, natuurlijk persoon, in van 45.000 euro.

Vennootschappen die minder loon toekennen, krijgen een bijkomende aftrekbare aanslag van 5% in inkomstenjaar 2018 en 2019, en 10% vanaf inkomstenjaar 2020 op het verschil tussen het toegekend loon en deze 45.000 euro.

Indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager ligt dan 45.000 euro is een bezoldiging gelijk aan het belastbaar resultaat voldoende om te ontsnappen aan de bijkomende aanslag.
Bij groepsvennootschappen is het voldoende dat 1 bedrijfsleider, natuurlijk persoon, een bezoldiging heeft van 75.000 euro om in alle verbonden ondernemingen te ontsnappen aan deze aanslag.

Deze maatregel is niet van toepassing op startende ondernemingen gedurende de eerste 4 boekjaren.

Compenserende maatregel – Aftrekbaarheid autokosten
Vanaf inkomstenjaar 2020 zal men alle autokosten (incl. brandstofkosten) fiscaal beperken op basis van volgende formule, met een minimum van 50% en een maximum van 100% aftrekbaarheid:

Diesel: 120% – (CO2-uitstoot x 1 x 50%)
Benzine: 120% – (CO2-uitstoot x 0,95 x 50%)
CNG: 120% – (CO2-uitstoot x 0,90 x 50%)
Indien de CO2-uitstoot hoger ligt dan 200 gram/km dan is de aftrekbaarheid beperkt tot 40% .

Voor alle wagens zal dit een daling van de fiscale aftrekbaarheid tot gevolg hebben. Aan het voordeel alle aard voor het privégebruik zal niets wijzigen.

Voor wat betreft de hybride-wagens is het verhaal iets genuanceerder. Een hybride-wagen besteld na 01/01/2018 zal aan volgende criteria moeten voldoen om fiscaal als hybride wagen beschouwd te mogen worden:

De elektromotor van de wagen moet minstens een capaciteit hebben van 0,5Kwh/100 kilogram wagengewicht.
Ter info: deze verhouding was eerst 1Kwh/100kg, daarna 0,6Kwh/100kg om nu finaal te landen op 0,5Kwh/100kg zodat ook kleinere hybridewagens zoals een Toyota Prius, Audi A3, BMW 5, VW Passat en VW Golf uiteindelijk ook voldoen aan de criteria.

Indien de wagen niet aan dit criteria voldoet, dan zal vanaf aanslagjaar 2021 de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard berekend worden op basis van hetzelfde wagenmodel met enkel een brandstofmotor, of bij gebrek hieraan zal men de Co2-uitstoot van den hybride versie vermenigvuldigen met 2,5.

Compenserende maatregel – Effectieve belasting bij belastingcontroles
Wanneer er tijdens een fiscale controle een belastingsupplement volgt, zal hierop steeds vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Overgedragen verliezen, notionele intrestaftrek, investeringsaftrek, e.d. zal men hierop niet kunnen gebruiken.

Compenserende maatregel – Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen
Kapitaalverminderingen zullen niet meer volledig belastingvrij uitgekeerd kunnen worden, indien er ook nog belaste reserves in de vennootschap aanwezig zijn.
De kapitaalvermindering zal dan verhoudingsgewijs aan het kapitaal (belastingvrij) en aan de reserves (belast met roerende voorheffing) toegerekend worden.

Compenserende maatregel – Belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen

Een belastingvermeerdering van 6,75% (momenteel 2,25%) is steeds van toepassing indien de vennootschap niet voldoende heeft voorafbetaald.

Compenserende maatregel – wijzigingen vanaf 2020

Vanaf inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 volgen nog enkele compenserende maatregelen:

Pro-rata afschrijven wordt verplicht
Degressieve afschrijvingen worden afgeschaft
Alle boetes worden niet-aftrekbaar
Voor meer informatie hieromtrent neemt u gerust contact op met uw accountant of dossierbeheerder.