BTW-vrijstelling kleine onderneming: grensbedrag verhoogd

2014-11-04

Vereenvoudiging?
De btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen houdt in dat er geen btw-aangiften dienen ingediend te worden en dat dergelijke ondernemingen geen btw dienen aan te rekenen op uitgaande facturen. Keerzijde van de medaille is evenwel dat zij geen recht op btw-aftrek hebben op kosten en investeren.

Dit neemt uiteraard niet weg dat ondernemingen die onder de btw-vrijstellingsregeling vallen toch nog aan een aantal verplichtingen dienen te voldoen.

aangifte indienen voor de aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit;
jaarlijks een klantenlisting opmaken en indienen;
Uitgaande facturen dienen volgende melding te bevatten, “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.”
een bijzondere btw-aangifte indienen voor het rapporteren van handelingen waarvoor de onderneming als medecontractant de btw verschuldigd is.
bewaring en nummering van uitgereikte en ontvangen facturen. Een dagboek van uitgaande handelingen en dagboek van inkomende handelingen zijn niet nodig;
een tabel van bedrijfsmiddelen opmaken;
een dagboek van ontvangsten bijhouden.
Herziening
Een onderneming onderworpen aan de normale of forfaitaire belastingregeling (maand of kwartaal) die overstapt naar de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen verliest haar recht op aftrek.

Bovendien is zij ertoe gehouden binnen de maand vanaf de wijziging van de belastingregeling een herziening te doen van de aftrek van de btw op andere goederen dan bedrijfsmiddelen die nog niet werden vervreemd en op de nog niet gebruikte diensten, alsook op bedrijfsmiddelen waar een herzieningstermijn geldt van 5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen.

Vanaf wanneer?
In principe kunnen ondernemingen die voor het jaar 2013 geen omzet hebben behaald van 15.000 euro, vrijwillig opteren om toepassing te maken van de btw-vrijstellingsregeling. Indien de keuze niet uiterlijk op 21 maart 2014 werd gemaakt, worden zij vanaf 1 juli 2014 automatisch aan deze vrijstellingsregeling onderworpen, tenzij men vóór 1 juni 2014 aan de Administratie meedeelt om aan de normale regeling onderworpen te blijven.

Ondernemingen kunnen het laatste kwartaal van 2014 (maar vóór 15 december 2014) nog de overgang naar de vrijstellingsregeling aanvragen met ingang van 1 januari 2015.

Niets staat uiteraard in de weg dat nieuwe ondernemingen onmiddellijk van de btw-vrijstellingsregeling kunnen genieten op basis van de te verwachten jaaromzet in het eerste jaar van activiteit.